Beschermingsbewind

Wanneer iemand vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van de betrokkene. Het is de taak van de bewindvoerder om de onder bewind staande goederen te beschermen en een stabiele financiële situatie te creëren.

Een bewindvoerder regelt uw geldzaken en administratie. Hij betaalt bijvoorbeeld de rekeningen, zoals de huur en energiekosten. Ook vraagt hij onder andere huur- en zorgtoeslag aan en doet hij voor u de belastingaangifte.
Wanneer u gebruik wilt maken van een bewindvoerder dan heeft u daarvoor eerst toestemming nodig van een kantonrechter. Wanneer u toestemming heeft gekregen, bent u officieel onder bewind gesteld.
Vanaf dan mag u niet meer zelf beslissen wat er met uw geld gebeurt. Daarover beslist dan de bewindvoerder. Hij beheert dan uw geld. Dit doet hij zoveel mogelijk in overleg met u.

Procedure

Aanmelden
U meldt uzelf, dan wel via een verwijzende instantie of betrokkene, telefonisch of via email bij Basalt Bewindvoering en Inkomensbeheer

Kennismaken
Na het eerste contact zullen wij bij u langskomen voor een kennismakingsgesprek.Tijdens dit gesprek zullen wij u informeren over bewindvoering en uw situatie bespreken. Ook zullen wij vertellen van u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Op basis van dit kennismakingsgesprek wordt besloten of we samen verder gaan.

Intake
Nadat wij de financiële basisgegevens van u hebben ontvangen zal er een tweede gesprek plaatsvinden. Hierin zal o.a. een plan van aanpak en een concept budgetplan worden opgesteld en zullen de stukken voor de aanvraag bij de kantonrechter gereed worden gemaakt.

Aanvraag kantonrechter
Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Dit verzoek wordt ingediend met een bereidverklaring van de bewindvoerder, akkoordverklaringen van familieleden, een plan van aanpak en het concept budgetplan.
Nadat deze stukken zijn ingediend ontvangt u een acceptgiro van de rechtbank voor het griffierecht. Pas wanneer deze acceptgiro is betaald wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

Rechtszitting kantongerecht
U ontvangt een uitnodiging voor een zitting op de rechtbank. U bent verplicht deze zitting te verschijnen. De bewindvoerder is ook bij de zitting aanwezig. Wanneer de kantonrechter akkoord is met het verzoek onderbewindstelling zal deze een beschikking afgeven. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Het beschermingsbewind is op dat moment een feit en de bewindvoerder kan het bewind gaan uitvoeren.

Opstarten bewind
Nadat het bewind is uitgesproken en de beschikking door Basalt is ontvangen kan alle administratie worden overhandigd of opgestuurd. Basalt Bewind zal alle nodige instanties op de hoogte brengen met het verzoek het correspondentieadres voor financiële post te wijzigen. Tegelijk zal er een beheerrekening en leefgeldrekening worden geopend zodat het inkomen hierop gestort kan worden en de vaste lasten hiervan betaald kunnen worden.

Uitvoering bewind
Basalt Bewindvoering stelt een definitief budgetplan op om te beoordelen of aan alle financiële verplichtingen kan worden gedaan. Afhankelijk van de financiële ruimte zal wekelijks of maandelijks een bedrag worden gestort op de leefgeldrekening van de klant waarmee boodschappen en eventuele extra uitgaven gedaan kunnen worden. Volgens dit plan zal de bewindvoerder het bewind gaan uitvoeren. Een overzicht van de taken van de bewindvoerder staan verderop op de pagina vermeld.

Verantwoording aan kantonrechter
Binnen enkele maanden na de uitspraak zal Basalt de boedelbeschrijving overleggen aan de kantonrechter. Deze bestaat uit een overzicht van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en de eventuele schulden op het moment waarop het bewind is uitgesproken. Hierover moet Basalt jaarlijks een rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. U krijgt hier ook een exemplaar van.

Einde beschermingsbewind
Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken over alle gelden en goederen voor onbepaalde tijd. Dit houdt niet in dat de klant nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Indien iemand weer zelf de financiën wil gaan beheren kan aan de kantonrechter verzocht worden om het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de aanleiding voor de onderbewindstelling nog bestaat. Als dit niet het geval kan de kantonrechter het bewind opheffen.

Taken bewindvoerder

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Het Openen van een beheerrekening (en eventueel een leefgeldrekening).
 • Ervoor zorg dragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen.
 • Het Bewaken van de Beslagvrije Voet.
 • Het maken van een budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven).
 • Het betalen van vaste lasten en leefgeld (bij voldoende inkomsten).
 • Belastingaangifte box 1.
 • Controleren of er aanspraak gemaakt kan worden op toeslagen zoals huur- zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag.
 • Het Aanvragen kwijtscheldingen Gemeentelijke en Waterschap heffingen.
 • Het Aanvragen bijzondere bijstand.
 • Inventariseren van eventuele schulden.
 • Indien mogelijk het treffen van betalingsregelingen.
 • Afsluiten verzekeringen.
 • Declaratie ziektekosten.
 • Spreekuurcontact met klanten, zijn familie en flankeren hulp en dienstverleners binnen redelijke grenzen (overmatig grenzeloos contact van de klant kan na toestemming van de rechtbank extra in rekening gebracht worden).
 • In beperkte mate de zitting kantonrechter bezoeken.
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldsanering.
 • Belastingaangifte doen en indienen voor box 2 en box 3.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschappen.
 • Ontruiming van de woning/verhuizing.
 • Frequent naar zitting kantonrechter.
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling.
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten.

Tarieven beschermingsbewind 2022

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen, worden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). De tarieven komen voort uit de aanbevelingen meerderjarigenbewind (bron: www.rechtspraak.nl) en zijn voor iedere burger gelijk.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, kunt u de kosten voor de aanvangswerkzaamheden en de bewindvoerderskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit de bijzondere bijstand via uw gemeente. De bewindvoerder vraagt in dat geval de bijzondere bijstand voor u aan.

Tarieven en paketten 2022 Basalt Bewindvoering en Inkomensbeheer

 

 

Inkomensbeheer

Met inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) bieden wij een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar ervoor kiezen dit niet zelf te doen. In geval van inkomensbeheer geeft u Basalt een volmacht en ondertekent een overeenkomst die ons in staat stelt uw financiële belangen te behartigen. Belangrijk verschil met bewindvoering is dat u volledige zeggenschap houdt over uw financiën, en daarmee ook verantwoordelijk blijft.
Inkomensbeheer bieden wij aan in twee pakketten: Basis en Compleet.

Inkomensbeheer Basis
Bij dit pakket beperken wij onze dienstverlening tot het beheer van uitsluitend uw vaste lasten. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat in uw belangrijkste kosten in ieder geval maandelijks op tijd worden betaald.
Basalt betaalt uw huur of hypotheek, gas, water, licht, uw ziektekostenverzekering en eventueel de eigen bijdrage van het CAK. Het restant wordt op uw leefgeldrekening gestort. Daar betaalt u zelf de andere rekeningen van.
De kosten voor Inkomensbeheer basis bedragen € 49,00 per maand. Daarnaast wordt er € 259,00 aan eenmalige opstartkosten gerekend.

Inkomensbeheer Compleet
Niet alleen uw huur, energie en water en ziektekostenverzekering, maar ook alle andere rekeningen die zijn opgenomen in het budgetplan worden maandelijks door Basalt betaald. Het restant wordt op uw leefgeldrekening gestort. Daarnaast wordt er elke maand een bedrag gereserveerd voor het eigen risico van de zorgverzekering.
De kosten voor budgetbeheer compleet bedragen € 79,00 per maand. Daarnaast wordt er € 259,00 aan eenmalige opstartkosten gerekend.

Tarieven en paketten 2022 Basalt Bewindvoering en Inkomensbeheer

 

 

PGB-beheer

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Een PGB geeft u dus de vrijheid zelf te bepalen waar u uw zorg inkoopt. Als PGB-houder krijgt u te maken met verschillende instanties en met steeds wijzigende wet- en regelgeving. Hier uw weg in vinden is nog niet zo eenvoudig. Basalt ondersteunt u hierbij. Wij leveren maatwerk en ondersteunen u waar u het nodig heeft.

Onder het beheer van een Persoonsgebonden Budget vallen bij Basalt de volgende werkzaamheden:

 • Wij fungeren als postadres voor al uw PGB correspondentie
 • Controleren alle zorgovereenkomsten, en indien gewenst kunnen wij deze voor u opstellen
 • Beoordelen of de afspraken met uw zorgverlener passen binnen uw indicatie en PGB budget
 • Voeren van de salarisadministratie indien nodig
 • Controleren alle facturen van de zorgverleners
 • Indienen de betaalverzoeken in bij de SVB van alle facturen
 • Voeren van bezwaarprocedures richting het zorgkantoor
 • Verzamelen gegevens bij eventuele uitgebreide controles en zenden deze naar het zorgkantoor
 • Monitoren budgetoverzichten
 • 5 jaar lang bewaren wij de administratie in ons archief (Wettelijke termijn)

Tarieven en paketten 2022 Basalt Bewindvoering en Inkomensbeheer

Ondersteuning Familiebewind

Wij komen veel familiebewindvoerders tegen die veel tijd kwijt zijn aan de administratie van het bewind. Zonder een gespecialiseerd softwarepakket is het ook veel werk om de jaarlijkse verslaglegging voor de rechtbank op tijd in te leveren.
Als Basalt Bewindvoering bieden wij administratieve ondersteuning bij de uitvoering van familiebewind voor niet-professionele familiebewindvoerders. Wij helpen met het opstellen van een aanvraag onderbewindstelling en het opstellen van een Plan van Aanpak. En zodra het bewind loopt kunnen wij in overleg met u een boedelbeschrijving opstellen en eventueel jaarlijks de rekening en verantwoording opstellen.
U blijft als familiebewindvoerder zelf verantwoordelijk voor de beslissingen en beheert het vermogen. Wij zorgen voor de financiële verslaglegging en helpen om die jaarlijks op te stellen.

Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van inkomensaanvullende voorzieningen, kwijtscheldingen en eventueel belastingaangiften verzorgen.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek waarin wij kunnen toelichten wat Basalt Bewindvoering voor u zou kunnen betekenen. Bel ons op 058 585 37 31 of mail ons op info@basaltbewind.nl om een afspraak te maken.

Tarieven

De tarieven voor de administratieve dienstverlening bij een familiebewind zijn als volgt:

Opstellen aanvraag onderbewindstelling € 165,-
Opstellen plan van aanpak € 69,-
Boedelbeschrijving € 100,-
Samenstellen rekening en verantwoording € 225,-
Belastingaangifte (1 persoon) € 55,-
Overige werkzaamheden/advies € 82,50 per uur
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de diensten van Basalt? Neem gerust contact met ons op.